Provozní řád parkoviště

Aby bylo parkování bezpečné pro všechny návštěvníky

Provozní řád parkovací plochy – Historická ves Holašovice

 1. Vstupem na parkovací plochu (dále „Parkoviště“) souhlasí zákazník s uzavřením smlouvy v níže uvedeném znění. Při odmítnutí smluvních podmínek obsažených v tomto provozním řádu má řidič povinnost Parkoviště neprodleně opustit. Pokud tak neučiní, je to považováno za souhlas se smluvními podmínkami.

 2. Provozní doba Parkoviště je 8:00 až 21:00 hodin, pondělí až neděle. Parkoviště je placené. Platný tarif ceny za parkovné je 50 Kč / hod., minimálně však 50 Kč, za osobní automobil a motocykl, 100 Kč / hod., minimálně však 200 Kč, za autobus a karavan. Parkování vozidel nad 3,5 t není na Parkovišti povoleno. Parkoviště je zřízeno jako veřejné, nehlídané, dopravně organizované a placené.

 3. Předmětem smlouvy je právo zákazníka na parkování jim řízeného vozidla (dále jen „Vozidlo“) na libovolném volném parkovacím místě Parkoviště.

 4. Zákazník je povinen po příjezdu vozidlem na Parkoviště uhradit Provozovateli parkovné dle platného tarifu. Zákazník je povinen umístit parkovací lístek ve vozidle před jeho opuštěním za čelní sklo tak, aby bylo plně čitelné. Pokud je parkovné placeno pře SMS tato povinnost neplatí.

 5. K zajištění svých pohledávek vůči zákazníkovi týkající se náhrady a pohledávek vzniklých v souvislosti s parkováním má provozovatel zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo zákazníkovi, ale třetí osobě, a může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla. Vykonávání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím jistiny.

 6. Zákazník je povinen řádně zajistit a uzavřít odstavené vozidlo. Na hlídání a úschovu vozidla, jeho příslušenství a případných předmětů přivezených na Parkoviště ve vozidle se smlouva nevztahuje. Provozovatel v žádném případě neručí za jednání třetí osoby, za krádež, vloupání, poškození atd. bez ohledu na to, zda je či není tato třetí osoba oprávněna zdržovat se v prostoru Parkoviště.Provozovatel Parkoviště není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci, vlivů počasí, války nebo teroristického útoku atd. Provozovatel parkoviště ručí pouze za škody způsobené prokazatelně zaměstnanci provozovatele, a to bez ohledu na to, zda byla škoda způsobena úmyslně či z nedbalosti. Pokud je provozovatel shledán zodpovědným za škodu způsobenou na zaparkovaném vozidle, výše náhrady škody se rovná pouze odhadní ceně vozidla, neobsahuje náhradu škody za znemožnění užívání vozidla, ani náhradu škody za věci uložené ve vozidle.

 7. Rychlost pohybu vozidel v prostoru Parkoviště je omezena na 15 km/hod. Zákazník je povinen respektovat pokyny a signály pracovníků Provozovatele. Při parkování je zákazník povinen dodržovat maximální možnou opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním řidičům a zaparkovaným vozidlům, respektovat informační tabule a omezovací dopravní prvky umístěné v prostoru Parkoviště, stejně jako všechny stávající právní předpisy týkající se provozu a řízení motorových vozidel. Jakékoli škody způsobené chováním zákazníka provozovateli nebo třetím osobám jdou k tíži zákazníka.

 8. Zaparkuje-li zákazník vozidlo tak, že vedlejší parkovací místa nemohou být použita, je za takovéto zneužití parkovacího místa povinen zaplatit náhradu odpovídající aktuálnímu platnému tarifu. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo odtáhnout vozidlo na náklady zákazníka tak, aby vozidlo zabíralo pouze jedno parkovací místo.

 9. V prostoru Parkoviště je zakázáno: o Kempování o Používání otevřeného ohně a grilování o Odkládání a skladování předmětů všeho druhu o Provádění oprav, čerpání do nádrží, výměny oleje, nabíjení akumulátorů a vypouštění chladících kapalin, mytí vozidel, distribuce letáků, agitační a prodejní činnost o Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení o Parkování vozidel před výjezdem z Parkoviště a na příjezdových komunikacích k němu o Pohyb domácích zvířat v prostoru Parkoviště je povolen pouze za předpokladu zajištění, že nezpůsobí škody ostatním návštěvníkům.

 10. Vozidla v prostoru Parkoviště musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Pokud lze vzhledem k technickému stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl jeho vlastník zbavit, je provozovatel oprávněn s tímto vozidlem nakládat dle platných právních předpisů.

 11. Pěší musí dbát na to, aby nebylo ohrožena jejich bezpečnost.

 12. Pro případné spory vyplývající z této smlouvy a pro žaloby ze strany provozovatele proti spotřebitelům ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitelů je místně příslušný soud.

Provozovatel:

Obec Jankov, Jankov 46, 373 81 Dubné

IČ: 00245020, DIČ: 00245020 (Provozovatel je plátce DPH) www.jankovcb.cz

V případě poruchy parkovacího automatu volejte na tel.: +420 777 733 117

V případě poruchy automatu či nedostatku mincí lze zakoupit parkovací lístek pomocí SMS nebo mobilní aplikace.