Návštěvní řád

Abychom uchovali památkovou rezervaci i pro další generace

Návštěvní řád

vesnické památkové rezervace Holašovice

Vážený návštěvníku,

děkujeme, že jste se rozhodl navštívit vesnickou památkovou rezervaci - Historickou ves Holašovice, jednu ze čtrnácti památek světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO České republiky. Věříme, že se Vám zde bude líbit.

Tento návštěvní řád nastavuje návštěvníkům této památky pravidla a ukládá povinnosti, jak se chovat a pohybovat na území památky podle obecných pravidel slušného chování, občanského soužití a ohleduplnosti vůči historickému dědictví, přírodnímu prostředí, ostatním návštěvníkům a majetku, který je ve vlastnictví obce nebo soukromém. Vstupem do areálového prostředí památky Historické vsi Holašovice vyjadřujete svůj souhlas s tímto návštěvním řádem.

Bezpečnost osob:

 1. Návštěvníci se pohybují v prostoru návsi, statky jsou v soukromém vlastnictví a přístup do interiérů možný není. Prosíme respektujte soukromí místních obyvatel.

 2. Návštěvníci jsou povinni předcházet riziku možnosti úrazu. Obec Jankov nezodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto Návštěvního řádu. Návštěvník ručí za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

 3. Za nezletilé děti zodpovídá jejich zákonný zástupce.

 4. Za psa či jiné zvíře odpovídá jeho vlastník v souladu s platnou legislativou. Zvíře nesmí nijak ohrožovat nebo omezovat ostatní návštěvníky, ničit veřejné prostranství, ohrožovat památky nebo jiná zvířata. Na všech plochách je majitel povinen po zvířeti uklidit exkrementy bez ohledu na to, zda jsou v držácích na odpadkových koších k dispozici úklidové sáčky. Majitel je povinen držet zvíře na pevném bezpečném vodítku a respektovat účel veřejných ploch. Na dětské hřiště u budovy infocentra je vstup se psy zakázán.

 5. Vjezd motorových vozidel je upraven dopravním značením a místní obecní vyhláškou. Severní strana návsi, komunikace na Křemži a Novou ves, je průjezdná v obou směrech. Na vnitřní obvodové straně je zákaz parkování omezený dopravním značením, na vnější straně návsi, před památkově chráněnými statky je parkování omezeno místní obecní vyhláškou. Na jižní stranu návsi je úplný zákaz vjezdu motorových vozidel vyznačen dopravním značením a je možný jen na písemné povolení OÚ Jankov. Na území celé obce platí přísný zkaz vjíždění a parkování na zatravněných plochách. Parkování je povoleno na vyznačeném parkovišti podél budovy infocentra a je placené. Platba je možná prostřednictvím platebního automatu, který je součástí vyhrazeného parkoviště. Pro cyklisty jsou v rámci návsi umístěny kolostavy. Je přísně zakázáno opírat kola o fasády památkových objektů, o stromy nebo jiný tomu neurčený a neuzpůsobený mobiliář.  

Ochrana památek a zeleně:

 1. V celém areálu návsi je zakázáno:

  • Poškozovat stavební objekty včetně dřevěných pístových pump

  • Poškozovat dětské hřiště

  • Poškozovat stromy a květiny

  • Rozdělávat oheň nebo s otevřeným ohněm manipulovat

  • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

Dodržování klidu a pořádku:

 1. Je zakázáno obtěžovat obyvatele a jiné návštěvníky hlukem.

 2. Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení jsou možná jen s povolením OÚ Jankov.

 3. Stánkový prodej je přísně zakázán mimo akce pořádané OÚ Jankov. V rámci akcí pořádaných obcí je řádně uzavřena smlouva a zaplacen poplatek za zábor veřejného prostranství. Jakákoliv jiná výdělečná činnost v areálu obce je možná pouze se souhlasem OÚ Jankov.

 4. Natáčení a focení v areálu je možné jen pro soukromé účely. Natáčení a focení z dronu je přísně zakázáno (je řešeno zvláštním vydáním OZV obce Jankov). Návštěvník svým vstupem do areálu dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům obce, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou viditelně označeny.

 5. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství či znečistí nebo poškodí veřejné zařízení je povinen způsobenou škodu ohlásit a na své náklady zajistit její odstranění, a to v nejkratší možné době a v součinnosti s OÚ Jankov. V době konání Selských slavností Holašovice platí samostatný návštěvní řád akce. 

Užijte si návštěvu a pobyt v Holašovicích a děkujeme za respektování Návštěvního řádu vesnické památkové rezervace Holašovice.  

Za Obec Jankov Ing. Jan Jílek – starosta