Navigace

Obsah

https://whc.unesco.org/

https://whc.unesco.org/

 

 

 

Na 14. zasedání výboru světového dědictví  UNESCO byla schválena revidovaná    podoba OUV

 

 WHC/16/40.COM/8E.Rev, Paris,10 June 2016

 

Retrospective Statement of OUV - Holašovice Historical Village

 

Brief synthesis

The Holašovice Historical Village is situated in the South Bohemian Region of the Czech Republic, 17 km west of České Budějovice and 24 km north of Český Krumlov.

The village includes twenty-three farmsteads which are placed around a rectangular village green, with the chapel of St. John of Nepomuk, a cross, a forge and a small      fish-pond.

Holašovice is an exceptionally complete and well preserved example of a traditional central European village, containing a number of high-quality vernacular buildings  from the 18th and 19th centuries.

Almost all the farms are built according to the same pattern; usually, they are U-shaped with a farmyard in the middle. The gables facing the village green and their stucco decoration are in a style known as South Bohemian “Folk Baroque”. Almost always,   they feature the year of foundation of the house as well as some decorative elements;    all of it is painted in a variety of colours. In fact, on the facades, Holašovice master-builders replicated decorations inspired by manorial buildings of Bohemia and Austria.  In addition to large farmsteads, the Holašovice Historic Village includes several farming houses which are much smaller.

The small chapel of St. John of Nepomuk features a high bell-shaped facade. It has          a gable roof and a hip roof on one side, as well as a lantern-turret on four pillars         with a bell. The interior is vaulted and closed by two lunettes. The village forge and      the blacksmith's house are single-storey buildings with a gable roof. The forge features   a typical arched opening overlooking the village green (now closed since the building     is presently inhabited).

 

Criterion (ii): Holašovice is of special significance in that it represents the fusion        of two vernacular building traditions to create an exceptional and enduring style, known as South Bohemian “Folk Baroque”.

 

Criterion (iv): The exceptional completeness and excellent preservation of Holašovice and its buildings make it an outstanding example of traditional rural settlement             in central Europe.

 

Integrity

All the key elements which the Outstanding Universal Value of the Holašovice Historic Village is based upon are situated within its boundaries. The boundaries and                 the size of the property are appropriate. The historic village has a stabilised structure inside which no change is planned. Partial improvements that have been made               in various buildings have had only small impact on them. As regards to the volumes   and details of the new buildings, there was a consistent respect for tradition.                  No planned pressure exists concerning new constructions that could jeopardize            the visual integrity of the conservation area, within its boundaries. The buffer zone         is delimited but subject to threats coming from potential urban development that might have a serious impact on the visual context of the property and that could also jeopardize the visual integrity of the protected area as a whole.

 

Authenticity

The village of Holašovice is a perfectly preserved and exceptionally complete example   of a central European village built on a traditional ground that includes a large number of 18th and 19th century highly valuable vernacular buildings. The village has kept         its original medieval layout, land parcelling and its historical appearance. Hence,         the authenticity of the layout and of the land parcelling of the village, which have been stabilized in the 19th century, is very high. This assertion is documented by the early maps produced by cadastral surveys.

A number of the individual farmsteads have preserved a substantial measure                   of authenticity in their internal layouts and external features. However, others have undergone radical changes, especially to their interiors, which have severely reduced their overall authenticity; this is especially applicable to the buildings used as  retirement homes.

 

Protection and management requirements

The Holašovice Historic Village is designated a village heritage reservation under         Act No. 20/1987 Coll. on State Heritage Preservation as amended. Twenty-one farmsteads around the central village green and the forge and the blacksmith's house    in the centre of the village green are designated cultural heritage assets and protected under the Act mentioned above.

Most buildings that are part of the property are privately owned. In municipal ownership there are: farmstead No 18 (village pub), the forge and the blacksmith's house No 23 and house No 43), the chapel and other religious objects (crosses, sanctuaries).

The management plan of the property is in effect and is updated regularly. The property management is a responsibility of the municipality of Jankov whose administrative powers cover Holašovice. This municipality provides the maintenance, functioning     and development of the property. Because of the size of the site and of the complex structure of the properties, individual maintenance schedules have been set.

The buffer zone has been defined in accordance with applicable regulations.                     It is identical to the protective zone of the village heritage reservation. However,           the potential urban development might have an impact on the visual context                    of the property with the surrounding landscape. Several measures, which are integrated in the actual development plan, were taken to mitigate this risk. Precondition for new construction in major development areas is the establishment of regulatory plans, zoning plans and studies, which will determine detailed regulations in these localities.

Financial instruments for the conservation of the property namely include grant schemes and funding through the programme of the Ministry of Culture of the Czech Republic allocated to the maintenance and conservation of the immovable cultural heritage, as well as financial resources allocated from other public budgets.

Since 2000, annual monitoring reports have been prepared at the national level to serve

World Heritage property manager, the Ministry of Culture, the National Heritage Institute and other agencies involved.

 

 

Stručná syntéza

Historická vesnice Holašovice leží v Jihočeském kraji v České republice, 17 km západně od Českých Budějovic a 24 km severně od Českého Krumlova. Ve vesnici je 23 usedlostí, které jsou situovány kolem obdélníkové návsi s kaplí sv. Jana Nepomuckého, křížem, kovárnou a malým rybníčkem.
Holašovice jsou dokonale zachovaným, výjimečným příkladem  tradičně plánované středoevropské vesnice, která obsahuje celou řadu vysoce kvalitních selských staveb        z 18. a 19. století.
Téměř všechny usedlosti mají stejné dispoziční uspořádání; Obvyklé půdorysné schéma ve tvaru písmene U se dvorem uprostřed. Návesní štítové fasády a jejich štukový dekor  jsou vytvořeny  ve stylu známém jako "jihočeské lidové baroko". Barevné dekorativní prvky často uvádějí  i dataci založení domu. Při výzdobě fasád statků byli stavitelé v Holašovicích  inspirováni výzdobou českých a rakouských  panských budov, kterou   zde napodobovali. . Kromě velkých usedlostí se v historické vesnici Holašovice objevuje  několik drobnějších venkovských staveb.

Malá kaple sv.Jana Nepomuckého s vysokým zvonovitým štítem má sedlovou střechu z jedné strany zvalbenou, zakončenou  lucernou se zvoničkou na čtyřech pilířích. Interiér je zaklenutý valenou klenbou se  dvěma lunetami. Kovárna a obydlí kováře jsou přízemní budovy se sedlovou střechou. Kovárna je směrem k návsi otevřena typickým obloukovým vjezdem, nyní je budova veřejnosti nepřístupná, protože je v současné době obývána.

Kritérium ( II):

Obzvláštní význam Holašovic spočívá ve skutečnosti, že reprezentují spojení dvou lokálních stavebních tradic, které vytvářejí výjimečný a trvalý styl, který je známý jako "jihočeské lidové baroko".

 

Kritérium (IV):

Výjimečná kompletnost a dokonalé zachování Holašovic a tamních staveb činí z vesnice mimořádný příklad tradičního osídlení venkova ve střední Evropě.

 

Integrita:

Všechny významné prvky pro vyjádření výjimečné univerzální hodnoty historické vesnice Holašovice  se nacházejí uvnitř hranic statku. Hranice a velikost chráněného území jsou odpovídající. Historická obec má stabilní strukturu, v níž nejsou plánovány žádné změny. Částečné stavební úpravy provedené v některých objektech  zásadně neovlivnily jejich charakter. Novostavby respektují úctu k tradici. Neexistuje plánovaný tlak na novou výstavbu, který by mohl ohrozit vizuální integritu chráněného statku          v rámci jeho hranic. Nárazníková zóna je vymezena, ale existuje určitá potenciální  hrozba stavebního rozvoje, který by mohl mít zásadní dopad na vizuální integritu statku v kontextu s okolním krajinou.

 

Autenticita:

Obec Holašovice je dokonale zachovalým a výjimečným příkladem tradiční středoevropské vesnice, která obsahuje velké množství velmi cenných budov                      z 18. a 19. století. Vesnice  si zachovala  svou původní středověkou historickou parcelaci a vzhled. Proto je autenticita rozložení a pozemků, které byly stabilizovány v 19. století,  velmi vysoká. To dokládají i první katastrální mapy.
Řada jednotlivých usedlostí si zachovala ve svém půdorysu a charakteru exteriérů podstatnou míru autenticity. Nicméně, některé budovy byly radikálně upraveny, zejména jejich interiéry, které byly zmodernizovány a následně využity jako výměnky.

 

 

Podmínky ochrany a správy:

Začátek formuláře

VV Historická vesnice Holašovice je chráněna zákonem č 20/1987 Sb. o státní památkové péče ve znění pozdějších předpisů. Dvacet jedna usedlostí okolo návsi, kovárna a obydlí kováře uprostřed návsi jsou na základě výše uvedeného zákona prohlášeny za kulturní památky.
Většina budov chráněného statku je v soukromém vlastnictví. V obecním vlastnictví jsou: usedlosti č.18 (obecní hospoda), kovárna a obydlí kováře usedlost čp. 23 a budova čp. 43, kaple a další církevní objekty (kříže, kapličky).
Plán nakládání se statkem (Management Plan) je v platnosti od roku 2009 a je průběžně aktualizován. Odpovědnost za správu statku  nese Obec Jankov, kam Holašovice administrativně spadají. Tato obec zajišťuje údržbu, fungování a rozvoj statku. Vzhledem k rozsahu a komplikované struktuře vlastnictví, byly nastaveny individuální harmonogramy údržby.
Nárazníková zóna byla vymezena v souladu s platnými předpisy. Její hranice je totožná  s ochranným pásmem VPR. Nicméně potenciální stavební rozvoj by mohl mít vliv          na vizuální integritu statku v kontextu s okolní krajinou. V Územním plánu byla přijata opatření ke zmírnění tohoto rizika. Předpokladem pro novou výstavbu na rozvojových plochách je zpracování regulačních plánů, urbanistických studií, které stanoví podrobné regulativy v těchto lokalitách.
Finančními nástroji pro zajištění ochrany statku jsou grantové programy Ministerstva kultury České republiky zaměřené na údržbu a zachování nemovitého kulturního dědictví, dále i finanční prostředky přidělené z jiných veřejných rozpočtů.
Od roku 2000 jsou na národní úrovni zpracovávány roční monitorovací zprávy,             na kterých spolupracují správce statku, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a další instituce.

 

Hol1

Hol2

Hol3