Navigace

Obsah

Netolice a okolí, Kratochvíle a poutní místo Lomec

Netolice leží necelých 20 km severozápadně od Holašovic. Jsou jedním z nejstarších měst v Čechách a osídlení této oblasti se datuje do doby bronzové. První písemná zmínka pochází z Kosmovo kroniky,  která zmiňuje panství Netolice již v roce 981. Historické jádro města je od roku 1994 památkovou zónou. V bezprostřední blízkosti Netolic nalezneme renesanční vodní zámek Kratochvíle, s krásnou bylinkovou zahradou a kostelem Narození Panny Marie. Necelých 10 km severně od Netolic se nachází poutní místo Lomec s kostelem Jména Panny Marie, které je jednou z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách.

Netolice, radnice

 

Z Holašovic do Netolic se dotaneme přes obce Záboří, Dobčíce, Horní Chrášťany, Lhenice a Hrbov nebo přes Záboří, Strýčice, Radošovice a Němčice. Cesta trvá zhruba 20 min.

mapa Netolice

Netolice jsou, jak již bylo řečeno, jedním z nějstarších měst v celých Čechách. Důkazem osídlení této obalsti jsou archeologické nálezy mohyl a pohřebišť. Slované se na Netolicku usídlili již v  8. století a jsou tak jedním z prvních kmenů usazených na území Čech. Díky startegické poloze na křižovatce důležitých obchodních cest se hradiště Na Jánu stalo významným obchodním a správním střediskem oblasti. Po založení kláštera ve Zlaté koruně ve 13. století se staly jeho součástí a jižně od osady bylo založeno nové město.

Netolice byly tradičně známé chovem koní, trhy, rybníkářství a chlebem. byl zde založený první pekařský cech v Čechách a to jž v rce 1388.

Netolice náměstí

Doporučená prohlídka města:

Významné kulturní památky města spojuje naučná stezka Historická krajina Netolicka, která je dlouhá cca 3 km a má 16 zastavení. Většina historických budov je opatřena informačními panely.

Přemylovské hradiště se nachází na vrchu sv. Ján. Po správním hradu, který stál u významných obchodních cest,  zde zbyly mohutné valy. Jde o nejdno z nejvýznamnějšíh archeologických nalezišť v jižních Čechách. Výzkum zde proběhl v letech 2000 až 2003. Ten prokázal existenci opevnění již v 10. století a pozdější stavební úpravy v následujících dvou století. V roce 2004 zde byla zahájena stavba Archeoparku, a to rekonstrukcí západního úseku hradeb nad potokoem Rapačov. V roce 2005 byla zahájena stavba palisády dobovými technoligiemi a v roce 2006 byl dohotoven ochoz srubové kontrukce. Součástí archeoparku je 12ti metrová věž. Archeopark je přístupný z technických důvodů jen částečně.

Většina památek se nachází v bezprostřední blízkosti rozlehlého Mírového náměstí. Dominantou je neorenesanční radnice z roku 1869. Budova je zachována v autentickkém stavu a v jejím zdivu jsou zachovány i části starších budovy. Je ukázkou typického historismu v jižních Čechách. Kašna na náměstí pochází z roku 1677. Sousoší mezi radnicí a kašnou představuje sv. Jana Nepomuckého.

V severním koutě náměstí leží Rožberský dům, který dnes slouží jako Muzeum JUDr. Otakara Kudrnyinfocentrum. Budova má typické podloubí, průčelí a nároží zdobí sgrafito. Podnět pro vznik muzea v Netolicích je již z roku 1904. Původně byla v Netolicích muzea dvě, v roce 1947 byla sloučena do jednoho. Součástí expozice muzea jsou např. etnografické sbírky, lidový nábytek a části lidových oděvů, historie chovu netolického koně, představní významných místních rodáků a historie obce.

netolice íčko

Hned za náměstím se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se dostaneme úzkou uličkou  kolem radnice. Byl postaven ve 2. polovině 13. století a vysvěcen byl v roce 1284. Stavba pokračovala ještě v 1. polovině 14. století. V 17. století byl po dobytí Netolic císařským vojskem kompletně zničen krov a klenba, obnova ale začala ještě v průběhu třicetileté války. Věž kostela byla ale postavena až roku 1770. Původní vybavení se nedochovalo.

netolice kostel

Za kostelem ve Školní ulici (na Starém městě) se pak nachází budova budova Staré školy v neogotickém stylu, která zde byla vystavěna na místě dvou starších škol v roce 1863. Sousední děkanství je soubor pozdně klasicistních staveb, které vznikly přestavbou starší fary v letech 1840 až 1843. Sousední Děkanství je soubor klasicistních staveb po přestavbě z 19. století.

Druhým netolickým kostel je kostel sv. Václava v Vodňanské ulici. Jeho hlavní část je datována do poloviny 13. století, pravděpodobně je však ještě starší. Severní strana lodi se dochovala románsko-gotická, sakristie a věž jsou renesanční. Výzdoba kostela je barokní, nástropní malba s legendou o sv. Václavu je z roku 1749. Jde o nejstarší dochovanou stavbu v Netolicích. Původně sloužil jako farní kostel podhradí, po vybudování města zlatokorunským klášterem se ocitl mimo jeho obvod. Poslední úpravou prošel v letech 1995 až 1997. Vzácností jsou unikátní varhany z roku 1733 z významné barokní varhanářské dílny dílny Pantočků z Dačic. Kostel je přístupný pouze po dohodě nebo v době bohoslužeb.

Kostel sv. Václava

Další turistické atraktivity:

 

Zámek Kratochvíle

 

/foto/

 

 

Zámek Kratochvíle se nachází 2,5 km severozápadně od centra Netolic. Tato stavba z druhé poloviny 16. století nemá v Čechách obdoby. Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka známěmu budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Ten zde postavil nový dvůr a kolem něj nechal zřídit rozsáhlou loveckou oboru. Ten se Vilémovi z Rožmberka zalíbil natolik, že ho s Krčínem směnil za městečko Sedlčany a 10 dalších vesnic. V roce 1583 požádal vlašského stavitele Baldassara Maggigo z Arogna o výstavbu nového loveckého zámku ve stylu italských renesančních vil.

Maggi koncipoval celý pravidelný areál, stavbu začlenil do velké obdélníkové zahrady s ohradní zdí, prostoupenou na třech stranách samostatnými domky. Vilu umístil  ne na střed, ale přesunul ji do přední části zahrady kolmo k hlavní ose, kterou zdůrazňuje vstupní věž. Přízemní trakt je na západní straně ukončen zahradním domkem a na východní straně zámeckou kaplí Narození Panny Marie. Zámek je obklopený vodním příkopem.

Unikátním stacvebním prvkem stavby jsou olšové piloty, které byly použity v bažinatém podkladu k jeho zpevnění a za nepřítomnosti vzduchu v bahně zkameněly.

Postupně byl v majetku Rožmberků, císaře Rudolfa II., Eggenbergů a Schwarzenbergů. Po roce 1922 byl zámek zestátněn na základě pozemkové reformy a sloužil k uchování sbírek Městského muzea v Českých Budějovicích. V roce 1950 byl zařazen mezi kulturní památky. Mezi lety 1981 až 2006 byla na zámku expozice českého animovaného filmu, od roku 2006 byl zahájen projekt s cílem navrátit zámku autentickou podobu.

 

 

 

Mariánské poutní místo Lomec

Poutní kostel Jména Panny Marie vystavěl v letech 1692 až 1702 hrabě Filip Emanuel Buquoy pro kopii zázračné sochy Panny Marie, kterou přivezl z Nizozemí jeho otec Karel Filip. Centrální oltář patří k nejvýznamnějším dílům vrcholného baroka ve střední Evropě.

Lomec

Název Lomec je odvozen od nedalekého lomu v Libějovicích. Ty postupně patřily Malovcům, Rožmberkům, Janu hraběti Zrinskému, Švamberkům, Buquoyům a Schwarzenberkům.

Rod Buquoů vlastnil malou sošku  kopie Panny Marie Foyenské z dubového dřeva. Karel Buquoy byl vědec a cesovatel a tuto sošku vozil všude s sebou. Když plul v roce 1684 z Říma do Španělska, zastihla loď velká bouře.  Hrabě slíbil Bohu a jeho Matce, že pokud přežije, postaví na svém českém panství kostel. Slib splnil až jeho syn, Filip Emanuel Buquoy, a je zasvěcený Jménu Panny Marie.

Hlavní oltář uprostřed kostela je zmenšenou napodobeninou Berniniho papežského oltáře u sv. Petra v Římě. Oltář je dřevěný, bohatě vyřezávaný, nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny, který symbolicky drží na čtyrech girlandách andělé. V dolní čási je uložena Nejsvětější svátost a nad ní, v prosklené schránce, malá soška Panny Marie. Sakristie, kůr a kazatelna byly přistavěny později. Zvonice z roku 1939 stojí mimo kostel.

Bývalý lovecký zámek nechal postavit bratr Emanuela Buquoye hrabě Albert v letech 1709 až 1710. Od roku 1714 sloužil zámek jako fara a škola pro okolní obce. Dnes slouží budovy jako klášter Šedých sester III. řádu sv. Františka.

Kostel je mimo bohoslužby přístupný k vchodové mříži, po dohodě je ale možná prohlídka interiéru.

 

 

Kašna Netolice

Socha Nepomucký Netolice

kostel Nanebevzetí panny Marie

Škola Netolice

Děkanství Netolice

Lomec

Lomec

Lomec

Lomec

Lomec

 

 

Zdroje:

Kostel sv. Václava: http://www.literatskebratrstvo.cz/cz/page/4276/cteni-o-kostele-sv-vaclava-v-netolicich.html?detail=4915

http://www.netolice.cz/archeopark-netolice/ms-12374

http://www.muzeumnetolice.cz/infocentrum/

https://pamatkovykatalog.cz/sypka-solnice-14230972

památkový katalog NPÚ: https://pamatkovykatalog.cz/

Jihočeský venkov; Lomec: https://www.jihoceskyvenkov.cz

Zámek Kratochvíle: https://www.zamek-kratochvile.cz/cs/o-zamku/historie

 

tištěné latáky:

Archeopark Netolice, vydalo Město netolice, 2016

Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, vydalo Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, 2019

Průvodce městským okruhem: Historická krajina Netolicka, vydalo Muzeum JUDr. O. Kudrny v rámci projektu ,,Podpora muzeí a galerií" realizovaný v rámci dotace Jihočeského kraje, 2016

 

 

Fotografie: archiv Infocentra